با سلام و احترام
بدینوسیله به اطالع عموم متقاضیان محترم و نمایندگیهای مجاز میرساند شرایط فروش فوق العاده برخی از
محصولات ایران خودرو با موعد تحویل (حداکثر3 ماهه) به شرح ذیل ارائه میگردد.
متقاضیانی که در قرعه کشی های قبلی ایران خودرو، انتخاب نشده اند، میتوانند در این طرح با شرایط ذیل ثبتنام
نمایند.

در این طرح قیمت قطعی بوده و موعد تحویل خودروها حداکثر3 ماهه خواهد بود.

نکته1 :برندگان و منتخبین طرحهای قبلی که موفق به واریز وجه نشده اند، نیز میتوانند با مراجعه به سایت فروش
اینترنتی محصولات ایران خودرو، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

نکته2 :نمایندگان محترم میبایست این بخشنامه را برای اطلاع بیشتر در محل رویت عموم هموطنان قرار دهند.
نکته3 :قبل از قرعه کشی، متقاضی هیچگونه وجهی واریز نخواهد نمود.

 تاریخ شروع و مهلت ثبت نام:
طرح فروش فوق العاده(با موعد تحویل حداکثر 3 ماهه) برخی محصولات شرکت ایران خودرو با روش قرعه کشی(
مطابق جدول ذیل از روز یک شنبه مورخ 21/06/1400 شروع و تا پایان روز سه شنبه مورخ 23/06/1400 ادامه خواهد
داشت.

مطابق با بخشنامه شماره 4249 دریافت کد کاربری و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سایت فروش اینترنتی از الزامات
ثبت نام میباشد. لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد کاربری و کلمه عبور،امکان ثبت نام میسر نخواهد بود.

 مراحل ثبت نام تا واریز وجه:
مرحله اول : متقاضی، با وارد نمودن کد کاربری و کلمه عبور خود، به صفحه ثبت نام خود وارد می شود و خودرو را
انتخاب مینماید.
مرحله دوم: در پایان فرآیند ثبت نام به فرد متقاضی کد پیگیری اختصاص داده میشود.
مرحله سوم: مراسم قرعه کشی پس از پایان مهلت ثبتنام و با حضور مراجع نظارتی برگزار میگردد.
مرحله چهارم: فهرست منتخبین قرعه کشی، حداکثر 3 روز پس از پایان ثبتنام از طریق سایت فروش اینترنتی و
ارسال پیامک اعالم میگردد و متقاضی میبایست با مراجعه به سایت، از وضعیت ثبتنام خود (انتخاب یا عدم انتخاب
خود در قرعه کشی) مطلع گردد.

شماره بخشنامه :4389
—————————–
صفحه 2 از 4
مرحله پنجم: فرد انتخاب شده، میبایست ظرف مهلت 5 روز وجه کامل خودرو را از طریق سایت فروش اینترنتی
محصوالت ایران خودرو به آدرس: ir.ikco.esale واریز نمایند . در صورت عدم واریز وجه ، ثبت نام متقاضی کان لم
یکن تلقی میگردد.
نکته1: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در شرایط احراز خریدار ) شرایط عمومی و اختصاصی (در هرمرحله تا قبل
از تحویل خودرو، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی میشود و وجه مشتری حداکثر ظرف مدت 20 روز به شماره
شبای معرفی شده، مسترد میگردد و هیچگونه مسئولیتی از بابت تحویل خودرو متوجه شرکت نخواهد بود.
نکته 2 :متقاضیانی که فاقد هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بخشنامه ) مثال دارا بودن پالک فعال
انتظامی نصب شده برروی خودروهای سواری با کاربری شخصی(یا فاقد گواهینامه رانندگی حداقل پایه سوم
معتبر)عدم انقضای تاریخ اعتبار( و… باشند، در صورت اقدام به ثبت نام، ضمن کان لم یکن تلقی شدن ثبت نام ایشان،
به مدت 3 سال از ثبتنام درتمامی طرح های فروش آتی محصوالت شرکت ایران خودرو محروم خواهند شد .
نکته3 :در این بخشنامه از زمان واریز وجه تا تحویل خودرو سود مشارکت و انصراف پرداخت نخواهد شد.
 شرایط عمومی بخشنامه:
1 .به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق میگیرد.
2 .حداقل فاصله از آخرین خرید )ثبت نام یا تحویل خودرو( از شرکت های ایران خودرو و سایپا 48 ماه میباشد.
همچنین ثبت نام همزمان در دو شرکت مذکور امکان پذیر نمی باشد.
3 .ثبتنام برای متقاضیان دارای پالک انتظامی فعال )نصب برروی خودروهای سواری با کاربری شخصی( ممنوع بوده،
همچنین ارائه گواهینامه رانندگی حداقل پایه سوم معتبر )عدم انقضای تاریخ اعتبار( الزامی میباشد.
4 .انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع میباشد.
5 .متقاضی باید در هنگام ثبت نام، شماره حساب )شماره شبا( مربوط به خود را معرفی نماید و الزم است از کارتهای
بانکی به نام خود برای واریز وجه استفاده نماید.
6 .شماره تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی باشد.
7 .ثبت نام برای متقاضیان حقوقی میسر نخواهد بود.
8 .فرد انتخاب شده، میبایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب کد نمایندگی مطابق با استان محل سکونت )آدرس
و کدپستی( اقدام نماید.
9 .گارانتی خودرو پس از 5 ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی برای دریافت سرویس اولیه باطل
میگردد و در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل 000.1 کیلومتری خودرو نیز الزامی است.
10 .امکان صلح در قرارداد و نقل و انتقال خودرو حتی به صورت وکالتى مطابق با مصوبات کمیته خودرو وجود ندارد.
شماره بخشنامه :4389
—————————–

صفحه 3 از 4
11 .خودروی قابل ارائه از طریق این بخشنامه، از آخرین استاندارد زیست محیطی و مقررات اعالم شده و حاکم بر
کشور در زمان تحویل خودرو، برخوردار خواهد بود.
 شرایط اختصاصی بخشنامه:
1 .تحویل خودرو بر اساس اولویت بندی تعیین شده در قرعه کشی و سایر ضوابط ابالغی کمیته خودرو خواهد بود.
2 .انتخاب رنگ خودرو پس از اعالم اسامی منتخبین و توسط مشتری در مرحله واریز وجه صورت خواهد گرفت.
3 .خودروی ثبت نامی، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابالغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار خواهد بود.
4 .صحت کلیه اطالعات درج شده خصوصاً کد ملی،آدرس و کدپستی بر عهده متقاضی میباشد و در صورت تغییر یا
اشتباه در اطالعات ارائه شده کلیه تبعات احتمالی ناشی از آن مانند تاخیر در تحویل و عدم شماره گذاری خودرو
برعهده متقاضی میباشد.
5 .بر اساس شرایط مندرج در جدول ذیل، مبلغ000.500ریال از ثمن معامله توسط مشتری، تا مدت یک سال پرداخت
نخواهد شد و به ازای مبلغ دین و تعهد مشتری بابت عدم انتقال خودرو به غیر، خودرو به همان مدت در رهن شرکت
قرار خواهد گرفت. شرط مدت در این بند، صرفاً در اختیار خودروساز بوده و مشتری نمیتواند قبل از موعد مذکور
آن را پرداخت نماید. پس از گذشت مدت یک سال از صدور فاکتور، مشتری میبایست نسبت به فک رهن خودرو و
پرداخت هزینههای متعلقه، مطابق با ضوابط شرکت اقدام نماید و پس از آن سند چاپ و در اختیار ایشان قرار خواهد
گرفت.
6 .در صورت تأخیر در اقدام برای فک رهن ، یک سال پس از دریافت خودرو ، مطابق ضوابط جرایم بر عهده مشتری
خواهد بود.
7 .در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، معادل 36 درصد سالیانه
)3 درصد ماهانه(، خسارت تاخیر به صورت روز شمار محاسبه و مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.
8 .امکان انصراف از ثبت نام تا قبل از پایان مهلت ثبت نام از طریق سایت و میز کار )پنل کاربری( امکان پذیر میباشد
و لیکن پس از انعقاد قرارداد، مشتری به هیچ عنوان حق انصراف ندارد.
9 .سامانه پیام کوتاه شرکت ایران خودرو به شماره 300096440 میباشد و تمامی پیامکهای ارسالی از طریق شماره
مذکور صورت خواهد گرفت.
10 .شماره تلفن مرکز تماس ایران خودرو برای پاسخگویی در حین ثبت نام 82272727-021 می باشد.
شماره بخشنامه :4389
—————————–

ویژگی ها و تجهیزات خودروهای فوق در سایت ایران خودرو معرفی شده است )کلیک کنید(
نکته 1 :کارت طالیی اختیاری یک ستاره پالس)دارای امکان تعویض رایگان روغن، فیلتر روغن و فیلتر هوا در دو مرحله( به
صورت پیش فرض انتخاب شده است، در صورتی که مشتری تمایل به تغییر در سطح کارت طالیی یا حذف آن را داشته باشد می
تواند قبل از مرحله واریز وجه اقدام نماید.
نکته 2 :در صورت افزایش هزینه ها و الزامات قانونی، مشتری متعهد به پرداخت مابه التفاوت می باشد.
نکته3 :متقاضیان خرید محصوالت ایران خودرو صرفاً از طریق سایت فروش اینترنتی این شرکت به آدرس ir.ikco.esale
اقدام نمایند و از ثبتنام در سایتهای غیر معتبر و با آدرس مشابه، پرهیز نمایند.
زمان فعال سازی این بخشنامه بر روی سایت ir.ikco.esale
روز یکشنبه 21/06/1400 می باشد

 

 

دریافت بخشنامه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس کپتچا گوگل مورد نیاز است که تابع گوگل است سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده.

Iبا این شرایط موافقید.